Zu Casa

Tillgänglighet

1/1 2015 är bristande tillgänglighet diskrimineringsgrundande.

Utvägen kan hjälpa till med inventering och dokumentation av enkelt avhjälpta hinder, Handisams krav på Riv hindren. Vi kan leverera alternativt hjälpa till med applicering av olika typer av kontrastmarkering i inne- och utomhusmiljö. Vi gör även projekteringar och leveranser av tillgänglighetsskyltning där skyltarna som standard har piktogram och text i relief, samt texten i braille.

Utvägen har personal som är validerade av Svensk tillgänglighet vilket gör att man är sakkunnig inom tillgänglighet

Kontrastmarkering för tillgänglighetsanpassning

Enligt regeringsförordningen 2001:526 skall alla offentliga platser och byggnader vara tillgängliga för alla medborgare.

Taktila skyltar och tillgänglighetsskyltning

Skyltningen i samhället idag är inte anpassat för människor med nedsatt syn och orienteringsförmåga. Boverket har på ett tydligt sätt beskrivit hur skyltar skall se ut för att infria krav

  • Det skall vara fria från reflexer.
  • Det skall vara symboler
  • Texten skall vara i relief
  • Skyltarna skall sitta på ett angiven höjd och plats
  • Om möjlighet skall det vara i braille (punktskrift)

Kontrastmarkering trappor utomhus

Kontrastmarkering på trappor utomhus görs genom fräsning och målning alternativt genom kontrast prickar som värms på plats.

Tillgänglighetsinventering

Utvägen har 30 års erfarenhet att inventera brandskydd. Samma metod använder vi när vi inventerar tillgänglighet. Det finns många olika kravställare när det gäller tillgänglighet men det finns två som beskriver den fysiska miljön och hur publika lokaler och platser som skall vara utformade för att vara tillgängliga. Boverket har skrivit föreskrifterna HIN2 (BFS 2011:13) som kallas Enkelt avhjälpta hinder. Dessa gäller alla publika lokaler och platser. Den andra kravställaren är Handisam och Riv hindren. Riv hindren gäller alla statliga myndigheter och verk.

Utvägen har under 2010 hjälpt över 120 kommuner med att inventera och lämna in spindeln för att jämföra kommuner åt när det gäller tillgängligheten.

Projektering

Utvägen har två områden vi gör projektering inom. Områdena är kontrastmarkeringar och skyltning. Skillnaden mellan en inventering och projektering är att vi enbart i en projektering kollar på vad vi är specialister inom och gör ett kostnadsförslag för att ta bort de brister objektet har.

Vill du ha hjälp med tillgänglighetsinventering eller projektering för brandskyddsanpassning?

Kontakta oss

Frångänglighet

Utvägen har i många år pratat om begreppet frångänglighet, detta har vi gjort utifrån ett logiskt perspektiv där det har funnits en tillgänglighetslagstiftning. 

I detta avsnitt tar vi upp produkter som vi kopplar till frångänglighet. Under konsulttjänster har vi också frångänglighet och där är den konsultativa delen.

En rullstol framför en uppåtgående trappa utan. Utvägen arbetar för säkra utrymningsmöjligheter för alla.

Idag vid en nybyggnation av en publik lokal gäller nya BBR:en. Där beaktas frångänglighet enligt tre vägval som skall säkerställa evakueringsmöjligheten för en funktionsnedsatt.

  1. Utrymningshiss
  2. Flyktplats
  3. Horisontell utrymning

Utvägen jobbar för att man skall förstå problematiken och göra allt man kan för att få en fungerande utrymningssäkerhet för alla.

Utvägen arbetar för utrymningssäkerhet för alla.
November 2012, i Tyskland, hände det som vi varnat för länge. I en brand omkommer 14 personer, 13 av dessa satt i rullstol. Bilden är från olycksplatsen.

Utvägen anser att det är rimligt att en publik byggnad har en lika god funktion när utrymningslarmet går för alla som befinner sig i byggnaden. Det kan lösas på flera sätt än det tidigare beskrivna i äldre fastigheter.

Vi jobbar för att skapa förståelse för problematiken men också se till att underlätta vid en evakuering. Nedan hittar man ett axplock av produkter och lösningar runt frångänglighet.

Utvägen har hållit otaliga seminarier i frågan runt till- och frångänglighet. Vi får ofta väldigt många frågor som rör evakueringen för funktionshindrade när många byggnader har så olika förutsättningar.

Taktila orienteringstavlor och taktila utrymningsplaner för information om säker utrymning för alla.
Taktila orienteringstavlor och taktila utrymningsplaner är kanske det bästa sättet att få funktionsnedsatta personer att ta till sig information hur de skall hantera en evakuering. Bilden är från ett badhus i Västsverige.

Sedan 2008 har AFS 2008:13 varit tvingande.

Utrymningssymbol för personer med funktionsnedsättning.
För den väg som är fungerande och tänkt för funktionsnedsatta ska man använda följande symbol.

När man inte kan evakuera själv, så rekommenderar vi, precis som Brandskyddsföreningen, att det skall finnas hjälpmedel för att kunna hjälpa dem i rullstol ner för en trappa.

Evakueringsstol som används för att hjälpa en rullstolsburen person ner för en trappa.
Evakueringsstolen är ett bra hjälpmedel för att hjälpa en rullstolsburen person vid utrymning av byggnad med trappa.

Evakueringsstolen är ett mycket bra hjälpmedel.

Tillgänglighetsdokumentation utlåtanden

Vad är en tillgänglighetsdokumentation?

I PBL kan man läsa att en kommun har rätt att begära in en tillgänglighetsdokumentation vid nybyggnation, ombyggnation eller verksamhetsförändring i fastigheter.

Bildgalleri kontrastmarkeringar inom och utomhus

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss