Zu Casa

Systematiskt brandskyddsarbete Stockholm

Utvägen har över 30 års erfarenhet inom Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i Stockholm, vilket är en viktig process för att identifiera, bedöma och hantera brandrisker inom olika typer av verksamheter. I klarspråk så innebär det att man utför ett systematiskt förebyggande arbete för att minimera riskerna för att en brand uppstår.

Man utvärderar riskerna för att en brand kan uppstå och dess konsekvenser, samt fastställer vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga och hantera bränder. Dessa åtgärder kan vara både tekniska, organisatoriska och beteendemässiga.

Exempel på olika åtgärder som kan vidtas inom ramen för ett systematiskt brandskyddsarbete är:

  • Brandlarmsinstallationer
  • Installationer av sprinklersystem
  • Brandövningar
  • Utbildningar av personalen på arbetsplatsen
  • Regelbundna kontroller och underhåll av brandskyddsutrustning och anläggningar

En annan viktig aspekt inom ett systematiskt brandskyddsarbete är att ha dokumentation som beskriver riskbedömningen, samt åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa åtgärder. Detta underlättar för ansvariga myndigheter och för den berörda verksamheten att kunna följa upp och kontrollera att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt.

Avgörande fördelar med ett systematiskt brandskyddsarbete:

  • Reducera brandrisken avsevärt
  • Minska konsekvenserna om en brand uppstår
  • Öka säkerheten på arbetsplatsen för både människor och egendom

Ett Systematiskt brandskyddsarbete är en viktig del av en ansvarsfull verksamhetsutövning och kan också leda till minskade försäkringskostnader och ökad lönsamhet. För mer information om Systematiskt brandskyddsarbete i Stockholm, ring till oss på 08-519 410 11.


Vill du veta mer om vår app för systematiskt brandskyddsarbete – SBA?
Ladda ner vår PDF för mer info eller se vår informationsvideo nedan.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss