Zu Casa

Konsulttjänster

Utvägen kan erbjuda en rad olika konsulttjänster för att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats. Brand och andra olyckor innebär inte bara hot för personalen utan kan också medföra längre stillestånd på industrier och andra arbetsplatser, med många gånger stora negativa ekonomiska konsekvenser.

Nulägesanalys

Utrymningssäkerhet handlar inte bara om skyltar.

Fungerande utrustning och goda möjligheter för evakuering ger, i kombination med instruktioner och kunskap de bästa förutsättningarna för att alla, om olyckan är framme, skall hinna utrymma innan kritiska förhållanden inträder.

Med en effektiv närvarokontroll på återsamlingsplatsen skapas dessutom förutsättningar för räddningspersonalen att direkt inrikta sig på att rädda verksamheten.

Nulägesanalys från Utvägen innebär en genomgång av dessa faktorer eftersom de är
väsentliga för en god utrymningssäkerhet.

I små och medelstora anläggningar ingår även projektering (se separat faktablad) som
en del av nulägesanalysen.

Projektering

Utvägens projektering innebär en utformning av ett effektivt system av vägledande markeringar samt förslag till placering av utrymningsplaner.

En genomgång av faktorerna för framkomlighet vid evakueringen ingår också i projekteringsarbetet.

Rutiner

Utvägen medverkar till att klarlägga vilka instruktioner som krävs för en säker utrymning. Vi utarbetar också förslag till innehåll. Utformningen anpassas till varje arbetsplats.

Det kan vara instruktioner avseende:

  • Larmgivning
  • Åtgärder vid larm
  • Närvarokontroll

För att erforderliga åtgärder skall bli vidtagna i samband med en utrymning krävs att
det även finns rutiner för att upprätthålla en hög utrymningsberedskap. Vi klarlägger vilka rutiner som krävs samt utarbetar förslag till innehåll. Utformningen anpassas till varje arbetsplats.

Det kan vara rutiner avseende:

  • Introduktion av nyanställda
  • Fortbildning och övning av utrymning
  • Besökare och entreprenörer
  • Åtgärder vid ändring i lokaler eller verksamhet

Revision

Arbetsgivaren skall fortlöpande undersöka verksamheten så att risker och brister kan kartläggas.

Revision syftar till att dels säkra värdet av de investeringar som gjorts inom utrymningssäkerhet på företaget, dels att långsiktigt säkerställa en god utrymningsberedskap.

Frångänglighet

Vi kan inte göra skillnad på olika personer i en utrymningssituation. Alla borde ha rätt till en trygg och säker utrymning från en byggnad. Nu är det stor skillnad mellan olika byggnader hur en person med funktionsnedsättning har för möjlighet till evakuering.

Vi stöder vårt resonemang på nya BBR samt AFS 2008:13, även Handisam har tagit upp frågan om fysisk tillgänglighet.

Finns det utymningsvägar som uppfyllder de olika kriterierna som krävs för att få kallas ”tillgänglig utrymningsväg”. När en utrymningsväg håller ”måttet” skall den och vägen dit även skyltas med denna tilläggsskylt. 

I de flesta byggnaderna är det en eller flera tillgänlgiga utrymningsvägar på bottenplan. Problemen startar i källare och våningar ovanför bottenvåningen.
Om man bygger en ny befintlig lokal kan man lösa utrymningen på tre olika sätt:
1. Utrymningshiss
2. Flyktplats
3. Horisontell utrymning (dvs att man rymmer in i annan brandcell)

I vårt konsultuppdrag ser vi om någon av ovan möjligheter är genomförbara, om inte kan vi rekommendera andra lösningar beroende på de förutsättningar som finns.

Vill du veta mer om frångänglighet hör av Er till oss så hälper vi Er.

Personantalsberäkning

För vissa lokaler behöver det fastställas hur många personer som får vistas där samtidigt, exempel på sådanan loker kan vara samlingslokaler i verksamhetsklass 2B. Denna beräkning görs enligt boverkets riklinjer.

Brandtekniska utlåtanden

Ett brandtekniskt utlåtande görs ibland för att fastställa brandklass och risk för brandspridning mellan brandceller. I vissa fall kan ett brandtekniskt utlåtande vara en del av en bygghandling, tex. en bygganmälan.

Ett brandtekniskt utlåtande är en något enklare version av en komplett brandskyddsdokumentation.

Pappersritningar med en röd penna liggandes ovanpå

Kontakta Utvägen

Utvägen är din resurs och trygga partner i alla frågor relaterade till brandskydd, SBA och utrymningssäkerhet.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Kontakta oss